አማርኛመረጃ

የኮቪድ ወረርሽኝንይበልጥለመቀነስጊዜያዊሱፐርኢንተንደንትባለአምስትነጥብዕቅድይፋአድርገዋል

ለ太阳成ከፍተኛቅድሚያየሚሰጠውየተማሪዎቻችንንእና የሰራተኞቻችንንደህንነትበማረጋገጥትምህርትቤቶችንክፍትማድረግነው። 太阳成 -19年የኮቪድስርጭትንለመገደብበትምህርትቤትሕንፃዎችውስጥበርካታማሻሻያዎችንከማከናወኑምበላይየደህንነትእናየጤናአጠባበቅ መመሪያዎችንአስቀምጧል።ሴፕቴምበር9፣የሞንትጎመሪካውንቲየትምህርትቦርድሁሉምሠራተኞችእስከጥቅምት29ቀን2021 ሙሉበሙሉክትባትመውሰድእንዳለባቸውወስኗል።ይህአስፈላጊእርምጃበት/ቤቶችእናበማህበረሰቡውስጥየቫይረሱንስርጭትለመቀነስ ይረዳል። 

 

 

quicknote按钮